Šta je

eOtpremnica?

eOtpremnica je savremena i robusna platforma namenjena upravljanju procesom kretanja otpremnice i drugih tipova dokumenata povezanih transportom robe (dostavnica, propratnica, tovarni list…).
Rešenje koje je bazirano na platformi eOtpremnica omogućava potpunu kontrolu nad procesom kretanja otpremnice u distribuciji. Mogućnost da sistem sa dokumentima pohranjenim u eOtpremnici povežete sa ostalim poslovnim sistemima, kao i podacima van eOtpremnica rešenja, pruža vam dodatne opcije da podatke, dokumenta i korisnike povežete u jedan proces.

U fokusu je dokument i njegov integritet

eOtpremnica je rešenje u čijem fokusu je elektronski dokument i njegov životni ciklus u procesu distribucije robe.

Prevaziđena prepreka tehničke opremljenosti primaoca

Zahtevi u pogledu tehničke opremljenosti kupca (primaoca dokumenta) su minimalne, čime je eliminisan najveći izazov u procesu implementacije rešenja.

Podržane su različite tehnike potpisivanja

Različite tehnike elektronskog potpisivanja pružaju fleksibilnost, ali i različit nivo pouzdanosti potpisa.

Podržani koncepti uslužnog transporta i cross-docking

Kao široko zastupljeni logistički koncepti cross-docking i angažovanje 3PL partnera za potrebe distribucije robe, standardno su podržani ovim rešenjem.

Zašto baš

eOtpremnica?

eOtpremnica je rešenje u koje su ugrađeni elementi dobre prakse u distribiciji u farmaceutskom sektoru i višegodišnje iskustvo u oblasti elektronskog dokumenta. Rezultat je proizvod koji distributerima i pružaocima usluge transporta omogućava upravljanje i praćenje životnog ciklusa otpremnice (i ostale dokumentacije koja prati isporuku robe) u elektronskom formatu, uvažavajući svu raznolikost i kompleksnost logističkih operacija od trenutka utovara robe u transportno vozilo do trenutka arhiviranja elektronski potpisanog dokumenta.

Skalabilnost rešenja

eOtpremnica je dizajnirana kao proizvod koji je prilagodljiv organizacijama različite veličine. Bez obzira na to da li je u pitanju organizacija sa par dostavnih vozila, organizacija sa flotom od nekoliko desetina vozila, kao i organizacije koje su transport robe outsource-ovale 3PL partnerima eOtpremnica je rešenje koje može da podrži kompletan životni ciklus elektronske otpremnice.

Osnovnu komponentu platforme eOtpremnica čini repozitorijum koji je optimizovan za rad sa velikim brojem dokumenata (milioni na godišnjem nivou) sa posebnim fokusom na standardizovane postupke u pogledu upravljanja dokumentima u tekućem poslovanju, ali i čuvanja elektronske arhive.

Podržane različite tehnike elektronskog potpisivanja

eOtpremnica je dokument-centrično rešenje i to je jedna od glavnih karakteristika po kome se razlikuje od specijalizovanih logističkih rešenja kao što su WMS ili routing softveri. Zbog toga je značajan akcenat stavljen na podržane tehnike potpisivanja elektronskog dokumenta. U tom kontekstu, eOtpremnica je rešenje koje podržava digitalno potpisivanje (samo slika na ekranu), biometrijsko potpisivanje (na ekranima uređaja koji uz trajektoriju potpisa mogu da “uhvate” i ostale biometrijske podatke) i kvalifikovano potpisivanje. Različite industrije zahtevaju upotrebu elektronskog potpisa različitog stepena pouzdanosti. Dobre prakse, podrazumevaju pored elektronskog potpisa, i dodatnu autentifikaciju primaoca otpremnice, kako bi se digitalni identitet potpisnika povezao sa potpisom, što je podržana funkcionalnost eOtpremnica rešenja.

Interoperabilnost sa drugim poslovnim aplikacijama

eOtpremnica se može koristiti kao stand-alone aplikacija, odnosno kao “izolovano” rešenje koje će korisniku omogućiti upravljanje procesom kretanja otpremnice i druge dokumentacije koja prati robu. U složenim sistemima, eOtpremnica je jedna od komponenti logističkog ekosistema, od koje se očekuje da u realnom vremenu komunicira sa drugim poslovnim aplikacijama (ERP, WMS, routing software itd.).

Bazna komponenta eOtpremnice, repozitorijum, sadrži standardizovani sloj za integracije – REST API, koji omogućava komunikaciju platforme sa ostalim podsistemima u realnom vremenu. Na taj način organizacija može obezbediti svojim zaposlenima da u, njima poznatom, radnom okruženju prate parametre poput statusa otpremnice u realnom vremenu ili da automatizuju pojedine operacije npr. generisanje fakture odmah po potpisivanju otpremnice od strane kupca, pre nego što se vozač vrati sa linije.

Tehnička opremljenost kupaca – Plug&Play

Jedna od osnovnih ideja vodilja u razvoju platforme eOtpremnica bila je fokus na ergonomiji rešenja iz ugla kupca – primaoca otpremnice. U tom kontekstu, zahtevi u pogledu tehničke opremljenosti kupaca su minimalni i podrazumevaju postojanje internet veze na lokaciji na kojoj se vrši prihvat ili pregled potpisanih dokumenata. To znači, da će kupac, u najvećem broju slučajeva, imati minimalan dodatni trošak u poslovanju, u slučaju da donese odluku da otpremnice prihvata u elektronskom formatu posredstvom eOtpremnica platofrme. S druge strane, na raspolaganju će mu biti alat koji će mu omogućiti da sve svoje otpremnice čuva u elektronskoj arhivi u skladu sa zakonskim propisima i smernicama standarda.

Uštede u poslovanju

Uštede u poslovanju postižu se na dva koloseka. Kroz direktne uštede na utrošku repromaterijala za štampanje papirnih otpremnica kao i troškovima njihovog arhiviranja, ali i kroz uštede koje su rezultat optimizacije poslovnih procesa (ubrzana manipulacija dokumentima, olakšana ili potpuno automatizovana administracija razduživanja dokumentacije vozača, praćenje statusa dokumenta u realnom vremenu…).

Osim navedenog, eOtpremnica omogućava svim privrednim subjektima koji se bave distribucijom robe, da spremno dočekaju Zakon o elektronskom fakturisanju i rasterete svoja administrativna odeljenja od dodatnih poslova praćenja tokova papirnih otpremnica. Digitalizacija otpremnica je put koji vodi ka realnoj optimizaciji poslovnih procesa i podizanju profitabilnosti organizacije.

Ključne funkcionalnosti eOtpremnica platforme

Optimizacija procesa upravljanja otpremnicama i robnim dokumentima

Pruža sveobuhvatan pregled otpremnica i prateće dokumentacije u realnom vremenu. Na taj način su svi involvirani korisnici uvek informisani o promenama statusa dokumenata.

Brza i laka pretraga tekućih i arhiviranih elektronskih dokumenata

Omogućeno je brzo, jednostavno i efikasno pretraživanje prema vrsti dokumenta, podacima sistema i atributima ili metapodacima.

Razduživanje dokumentacije bez fizičkog prisustva

Poseban modul u aplikaciji omogućava praćenje procesa razduživanja dokumentacije sa rute bez potrebe da vozač fizički bude prisutan u skladištu.


Bezbedan transport dokumenata između prodavca, prevoznika i kupca

Sistem eOtpremnica primarno je dizajniran kao platforma za sigurnu razmenu izvorno elektronskih dokumenata između različitih pravnih lica.


Mogućnost elektronskog potpisivanja različitim tehnikama

U zavisnosti od poslovnog modela omogućena su tri načina elektronskog potpisivanja dokumenata.

Real-time monitoring procesa utovara i istovara

Očitavanjem i evidencijom barkodova sa koleta (kutija, gajbica) moguće je detaljno praćenje procesa primopredaje robe u fazi utovara u skladištu, kao i u fazi istovara na mestu isporuke.

Kolaboracija sa uslužnim transporterima i 3PL partnerima

Platforma je dizajnirana da podrži učešće 3PL partnera u procesu upravljanja otpremnicom, tako da dokument ne napušta eOtpremnica „ekosistem“. Tokom celog životnog ciklusa dokumenta obezbeđena je sledljivost.

Osiguranje autentičnosti i integriteta potpisanog dokumenta

Sistem garantuje integritet dokumenta tokom čitavog životnog ciklusa kao i tokom perioda čuvanja u arhivi.

Bezbedno arhiviranje obostrano potpisanih dokumenata

Centralna komonenta eOtpremnica rešenja je repozitorijum u kome je dokumentacija bezbedno pohranjena i u skladu sa smernicama standarda koji uređuju oblast arhiviranja elektronske dokumentacije.

Aserta

Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
Žiro račun: 160-409920-82
PIB: 108572864
MB: 21026336

Proizvodi

eDokument PoliSign
eIsplatni listići
eDMS
eOtpremnica

Kontakt

Adresa poslovnice: Đorđa Stanojevića 9/45, Novi Beograd
E: office@aserta.rs
E: edokument@aserta.rs

Korisnička podrška:
T: 011/400-2385
E: edokument.podrska@aserta.rs